Info Pohjola -neuvontapalvelu

 

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä:

www.norden.org/infopohjola
finland@infonorden.org
 


Pohjola-Norden hallinnoi Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelua Info Pohjolaa Suomessa. Info Pohjolan tehtävä on parantaa yksityishenkilöiden mahdollisuuksia liikkua vapaasti Pohjoismaasta toiseen neuvomalla ja kartoittamalla ongelmia ja pohjoismaisia rajaesteitä, joita yksityishenkilöt kohtaavat liikkuessaan Pohjoismaiden välisten rajojen yli.

Palvelusta saa monipuolista tietoa esimerkiksi eläkkeistä, verotuksesta, opiskelu- ja työmahdollisuuksista, sosiaaliturvasta sekä työttömyyskorvauksesta ja apurahoista kaikkialla Pohjolassa. Tarvittaessa kysyjä ohjataan oikean viranomaistahon puoleen.

Työntekijöiden ja yritysten mahdollisuudet liikkua yli rajojen edistävät talouskasvua ja työllisyyttä niin Suomessa kuin koko Pohjolassakin. Siksi yksi pohjoismaisen yhteistyön perinteisistä ydintavoitteista on rajaesteiden poistaminen. Rajaesteellä tarkoitetaan ”lakeja ja julkisia sääntöjä tai käytäntöjä, jotka haittaavat henkilöiden liikkuvuutta tai yritysten rajat ylittävää toimintaa Pohjoismaissa.”

Rajaesteiden tunnistaminen ja poistaminen on ensiarvoisen tärkeää Pohjoismaiden yhteisten työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän toimivuuden kannalta. Yhteenlaskettuna Pohjoismaat kuuluvat maailman kymmenen suurimman ja Euroopan viiden suurimman talouden joukkoon, joten liikkuvuuden esteiden poistaminen ei ole merkityksetöntä.

Tehokas pohjoismainen rajaestetyö edellyttää tehokasta organisaatiota. Pohjoismaista rajaestetyötä johtaa Rajaesteneuvosto, joka päättää vuosittaisista tavoitteista ja painostaa viranomaisia löytämään ratkaisut havaittuihin esteisiin. Info Pohjola ja rajaneuvontapalvelut tarjoavat yksityishenkilöille ja yrityksille kohdennettua, tilannesidonnaista ja ajantasaista tietoa liikkuvuudesta. Usein juuri neuvontapalvelut tunnistavat rajaesteitä ja välittävät niistä tiedon edelleen Rajaesteneuvostolle sekä asianomaisille ministeriöille ja viranomaisille.

Suomessa pohjoismaiseen rajaestetyöhön on erikoistunut myös Suomen pohjoismainen rajaesteverkosto, joka koostuu eri hallinnonalojen ja ministeriöiden edustajista sekä neuvontapalveluista. Rajaesteverkosto toimii kansallisina valmistelukokouksina pohjoismaisen Rajaesteneuvoston kokouksille.